Flytning

Meld din flytning her…

  Flytning


  Anmelder


  Fraflytter


  Tilflytter

  Person 1


  Person 2


  Accept

  I må gerne spørge energinet.dk om mine forbrugsoplysninger*
  I må gerne sende mig informationer og tilbud på e-mail eller anden vis

  Så let er det...

  Tre steps er hvad der skal til før du har oprettet dig som elkunde hos Samstrøm.

  Vælg det produkt der passer din husstand bedst

  P

  Tilmeld dig og opret en aftale

  Z

  Du modtager din kontrakt

  AFTALETEKST - REN SPOT

  Der er indgået aftale om levering af el mellem:

  Samstrøm A/S
  CVR-nr. 36054697
  Europavej 2
  7430 Ikast
  (herefter ”Elleverandøren”)

  og

  Kund (en/erne) på den indtastede adresse
  (herefter ”Kunden”)

  med start snarest muligt efter aftalens indgåelse.

  Det valgte elprodukt er: Samstrøm REN SPOT.

  Produktets pris: Afregning til spotprisen på Nord Pool (variabel pris) med et tillæg på 13,44 øre/kWh. 

  Herudover køber Elleverandøren net- og systemydelser af Kundens Netselskab og Energinet og fakturerer Kunden for levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser (transport), elafgifter mv. i henhold til enhver tid gældende priser.

  Abonnementspris: 17,50 kr. pr. måned pr. leveringsadresse.

  Aftalens ophør: Aftalen kan opsiges med dags varsel, og der er ingen bindingsperiode. Herudover har Kunden en lovbestemt fortrydelsesret, som kan anvendes 14 dage efter indgåelsen af nærværende aftale.

  Leveringsbetingelser

  De almindelige betingelser for Samstrøm A/S ved salg af produktet Samstrøm REN SPOT og Samstrøm REN SPAR (herefter ”Leveringsbetingelserne”) udgør en integreret del af aftalen. De til enhver tid gældende regler kan findes ved at klikke på linket her.

  Elleverandøren forbeholder sig retten til at varsle ændringer i aftalens vilkår og Leveringsbetingelserne i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. Leveringsbetingelserne afsnit 13 (Ikrafttrædelse og ændringer). Alle ændringer til ugunst for Kunden skal adviseres individuelt med mindst 3 måneders forudgående varsel.

  Oplysning om Elleverandørens til enhver tid gældende priser og gebyrer kan findes på hjemmesiden www.samstrom.dk/produkter/. Opmærksomheden henledes på, at Kunden tillige står i et aftaleforhold til sit lokale Netselskab i overensstemmelse med Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser, jf. Leveringsbetingelsernes afsnit 2 (Forholdet mellem Kunden og Netselskabet).

  Fakturering

  Elleverandøren fakturerer privatkunder bagud pr kvartal på baggrund af kundens faktiske forbrug i kvartalet, og acontofakturerer for det kommende kvartal. Elleverandøren fakturerer erhvervskunder månedsvis bagud, på baggrund af kundens faktiske forbrug i perioden. En gang årligt laves en årsopgørelse.

  Fortrydelsesret

  Kunden kan træde tilbage fra aftalen i 14 dage fra aftalens indgåelse. Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Elleverandøren om, at Kunden ønsker at fortryde aftalen.

  Kunden kan vælge at benytte standardformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

  Har Kunden anmodet Elleverandøren om leveringsstart inden udløbet af fortrydelsesretten, og vælger Kunden at udnytte retten til at fortryde aftalen, er Elleverandøren berettiget til at opkræve betaling for den elektricitet, der er leveret, inden aftalen blev bragt til ophør.

  Fraflytning

  Hvis Kunden flytter, fortsætter Aftalen på den nye adresse. Flytning skal derfor meddeles til Elleverandøren senest 14 dage før flyttedagen. Flytning til et andet netområde vil dog kunne indebære ændring af den samlede pris pr. kWh. Hvis aftalen af tekniske årsager ikke kan flyttes helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af kunden.

  Slutafregning

  I tilfælde af Aftalens ophør er Elleverandøren forpligtet til at fremsende en slutafregning til Kunden inden 6 uger fra ophør

  Du accepterer aftalen om levering af el samt Samstrøms almindelige betingelser for salg af el